Воља за моћ – Фридрих Ниче

1.980,00RSD (са ПДВ)

Воља за моћ, Ни­че је збир кон­тра­дик­ци­ја на­ше кул­ту­ре и на­ше суд­би­не, ње­на нај­бе­спо­штед­ни­ја кри­ти­ка и нај­пот­пу­ни­ја син­те­за. Он је чи­та­во ово на­ше до­ба, тра­гич­но са пре­оп­те­ре­ће­но­шћу, ко­је пре­ко ње­га у јед­ном но­вом по­ле­ту увис тра­жи свој спас. Он је јед­но ве­ли­ко Да и јед­но ве­ли­ко Не чи­та­ве на­ше ду­шев­не струк­ту­ре и на­ше про­бле­ма­ти­ке. Он го­во­ри као чо­век ко­ји је на се­би из­др­жао све му­ке на­ше ствар­но­сти. Тај са­мо­зва­ни имо­ра­лист но­си­лац је ви­со­ког мо­рал­ног са­зна­ња на­шег до­ба.

А5 формат, тврд повез, 555 страна